Ebalta Kunststoffe GmbH, Rothenburg/Tbr.

Spezialkunstharze, Z16